För organisationen

Förändringsarbete

Människor motsätter sig förändringar av olika skäl. Genom utbildningar, workshops och föreläsningar hjälper vi er att skapa insikt och förståelse med möjligheten att planera åtgärder för att undvika konflikter och minska motståndet. Genom att medvetandegöra skapar vi insikt, genom att aktivera skapar vi engagemang, genom att föra ut kunskap skapar vi kompetens. Det bästa resultatet når vi när vi jobbar på från olika riktningar och med en variation av insatser, anpassat till er organisation och situation. Vi använder oss bl.a. utav JTI Jung Type Indikator och Janssen´s Model.

Organisationskultur

Alla organisationer har sin unika kultur. Ibland till godo och ibland till ondo.

Genom vår ledning och våra verktyg hjälper vi era medarbetare att koppla ihop sina personliga värderingar med organisationens. Vi hjälper er också att stärka, befästa och utveckla ert förhållningssätt ställt och kopplat till era mål och era värderingar med ökad produktivitet som resultat

Relationsutveckling

Olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man skall arbeta tillsammans och allas resurser skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. Decision Dynamics JTI® är ett verktyg som beskriver sådana grundläggande skillnader. Det fokuserar på hur människors olikheter kan upplevas och utnyttjas på ett konstruktivt sätt, både individuellt och i grupper. Verktyget kan också visa vilka uppgifter en ledare eller medarbetare föredrar att arbeta med, vilket stöd man behöver från andra, vilka förväntningar man har till den egna och andras prestationer samt hur man belönar och uppmuntrar andra.

I samspelet mellan ledare och medarbetare, eller medarbetare emellan, är Decision Dynamics JTI® ett utmärkt verktyg för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, utveckla tolerans samt lära sig att förstå och respektera varandras arbetsstil. Typbeskrivningar hjälper oss att förstå hur skillnader som tidigare verkade irriterande eller besvärliga istället kan utnyttjas konstruktivt och utgöra en grund till ett starkare samarbete.

Organisationsdiagnos

Genom verktyget Janssen´s Models Nulägesanalys kartlägger er organisation klimatet på ett aktivt, dynamiskt och utvecklande sätt. Genom kartläggningen framkommer era upplevda problem och utvecklingsbehov identifieras. Kartläggningen utgör grunden för de väl förankrade utvecklingsplaner organisationen skapar.

Mål & syfte är att skapa balans och samverkan inom nöjdhet och motivation med ökad prestation som resultat. Det är kul att vara framgångsrik, och det skall vara kul att gå till jobbet!