Våra Verktyg

De verktyg och instrument Wilson Utveckling valt att arbeta med är väl beprövade och förankrade i forskning. De finns på flertalet språk och har gång efter annan påvisat fantastiska resultat. Vi gissar inte, vi vet!

Förändringens Fyra Rum

Fyrarummaren är en teori om förändring – om vad som sker med människor och organisationer i förändring – samt ett antal analysinstrument och verktyg knutna till teorin.

Instrument och verktyg används på alla nivåer i en organisation. De kan användas individuellt, i projektgrupper och arbetsgrupper, i ledningsgrupper eller inom hela verksamheten. Genom att använda dem identifieras problemområden och möjliga nya utvecklingsvägar samtidigt som det skapas ett gemensamt språk inom gruppen.

Verktygen kan t.ex. användas vid utvecklings- och förändringsarbete, vid utveckling av team- och arbetsgrupper, vid konflikthantering, vid chefsutveckling eller för att göra en klimatundersökning inom företaget. Programmen sträcker sig från en föreläsning till årslånga uppdrag med balans i motivation och nöjdhet som resultat.

För ytterligare introduktion, klicka här
För information kring organisationsbarometern, klicka här
För referensbeskrivning från IKEA, klicka här

Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat ledarskap innebär att du anpassar dina beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens.

Olika människor behöver olika ledarskap beroende på sina kompetenser och engagemang i arbetsuppgifterna. Genom att bli medveten kan en ledare agera mer flexibelt och variera bemötandet av sina medarbetare på ett bättre sätt.

Resultatet av situationsanpassat ledarskap är en smidigare dialog, bättre arbetsresultat och nöjdare medarbetare. Det innebär i förlängningen bättre förutsättningar för att utveckla medarbetare, minska personalomsättningen och öka arbetsgivarens attraktion.

JTI Jungian Type Indicator

Olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man skall arbeta tillsammans och allas resurser skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. Decision Dynamics JTI® är ett verktyg som beskriver sådana grundläggande skillnader. Det fokuserar på hur människors olikheter kan upplevas och utnyttjas på ett konstruktivt sätt, både individuellt och i grupper. Verktyget kan också visa vilka uppgifter en ledare eller medarbetare föredrar att arbeta med, vilket stöd man behöver från andra, vilka förväntningar man har till den egna och andras prestationer samt hur man belönar och uppmuntrar andra.

I samspelet mellan ledare och medarbetare, eller medarbetare emellan, är Decision Dynamics JTI® ett utmärkt verktyg för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, utveckla tolerans samt lära sig att förstå och respektera varandras arbetsstil. Typbeskrivningar hjälper oss att förstå hur skillnader som tidigare verkade irriterande eller besvärliga istället kan utnyttjas konstruktivt och utgöra en grund till ett starkare samarbete.

Wilson Utveckling är certifierad användare på JTI®, som både bygger på Carl G Jungs ursprungliga teori om personlighetstyper, han kallar det Typologi. Det finns 16 olika ”typer”. Hans teorier är både Sveriges och världens mest använda teori för personlighetsanalyser. MBTI som verktyg används av företag och organisationer över stora delar av världen – det anses vara ett av världens mest tillförlitliga självskattningstest och är ett av de mest använda instrumenten för att skatta personligheter.

JTI-profiler bygger på och innefattar allt som gjort MBTI®, Myers Briggs Type Indicator, så framgångsrik. Skillnaden är att JTI är online, snabbare och mer användarvänlig.

DISC Beteendestilanalys

DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, d.v.s. biologiskt effektiva känslor, som främjar organismens överlevnad.

I ”The Emotion Circle” identifierade Marston fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och C. D står för Dominans eller hur du närmar dig svårigheter och utmaningar. I står för Influens eller hur du överför tankar och idéer till din omgivning. S betecknar Stabilitet eller hur du svarar på omgivningens tempo. C slutligen står för Compliance eller hur du svarar på omgivningens regler och rutiner.

Business & Leadership Coaching

Coaching kan ta olika former (t.ex., individ, grupp eller team coaching) och involvera olika mål (t.ex. problemlösning, successionsplanering, ledarskap/ledarutveckling och skapa högpresterande team), men under det finns ett tydligt fokus om verksamhetsmål för både kunden och organisationen.

Detta dubbla fokus är vad som skiljer Business coaching från andra typer av coaching. Wilson Utveckling hjälper kunden och dess organisation till att inse hur man skapar förståelse för och kunskap om personliga egenskaper och perspektiv som påverkar det affärsmässiga resultatet.