Våra tjänster

"Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade"

För organisationen

Förändringsarbete

Människor motsätter sig förändringar av olika skäl. Genom utbildningar, workshops och föreläsningar hjälper vi er att skapa insikt och förståelse med möjligheten att planera åtgärder för att undvika konflikter och minska motståndet. Genom att medvetandegöra skapar vi insikt, genom att aktivera skapar vi engagemang, genom att föra ut kunskap skapar vi kompetens. Det bästa resultatet når vi när vi jobbar på från olika riktningar och med en variation av insatser, anpassat till er organisation och situation. Vi använder oss bl.a. utav JTI och Förändringens fyra rum.

Organisationskultur

Alla organisationer har sin unika kultur. Ibland till godo och ibland till ondo.

Genom vår ledning och våra verktyg hjälper vi era medarbetare att koppla ihop sina personliga värderingar med organisationens. Vi hjälper er också att stärka, befästa och utveckla ert förhållningssätt ställt och kopplat till era mål och era värderingar med ökad produktivitet som resultat

Relationsutveckling

Olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man skall arbeta tillsammans och allas resurser skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. Decision Dynamics JTI® är ett verktyg som beskriver sådana grundläggande skillnader. Det fokuserar på hur människors olikheter kan upplevas och utnyttjas på ett konstruktivt sätt, både individuellt och i grupper. Verktyget kan också visa vilka uppgifter en ledare eller medarbetare föredrar att arbeta med, vilket stöd man behöver från andra, vilka förväntningar man har till den egna och andras prestationer samt hur man belönar och uppmuntrar andra.

I samspelet mellan ledare och medarbetare, eller medarbetare emellan, är Decision Dynamics JTI® ett utmärkt verktyg för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, utveckla tolerans samt lära sig att förstå och respektera varandras arbetsstil. Typbeskrivningar hjälper oss att förstå hur skillnader som tidigare verkade irriterande eller besvärliga istället kan utnyttjas konstruktivt och utgöra en grund till ett starkare samarbete.

Organisationsdiagnos

Genom verktyget Organisationsbarometern® från Fyrarummaren® kartlägger er organisation klimatet på ett aktivt, dynamiskt och utvecklande sätt. Genom kartläggningen framkommer era upplevda problem och utvecklingsbehov identifieras. Kartläggningen utgör grunden för de väl förankrade utvecklingsplaner organisationen skapar.

Mål & syfte är att skapa balans och samverkan inom nöjdhet och motivation med ökad prestation som resultat. Det är kul att vara framgångsrik, och det skall vara kul att gå till jobbet!

Ledarskapsutveckling

Många ledningsgrupper (LG) är oerhört effektiva och produktiva. Man har också gjort vägvalet om att fortsätta utveckla sig för att leda i sitt företag till mästarklass.

Vår målsättning är att hjälpa er som LG att kliva ur trygghetszonen, att bli modigare och att skapa spänst och dynamik i era möten. Vi vill flytta er från att vara målvakt i era egna intressen till att välja utveckling för företaget. Vi vill att ni kommer ut ur LG-mötet fulla med energi och ser fram emot nästa möte, då har vi nått rätt nivå!

Framgångsfaktorn bakom lyckosamma företag är människan, och naturligt står ledaren för en viktig byggsten. Vi utvecklar dig som ledare, hjälper dig till insikt, ger dig verktyg till att skapa engagemang och aktivering.

 

Teamutveckling

Är ni gruppen inom affärsstöd, är ni den centrala HR-avdelningen, säljavdelningen, eller kanske ett projektteam som vill stärka och utveckla lagandan och ha kul på jobbet.

Vi kallar det för att nå rätt balans i nöjdhet och motivation, där effektivitet och produktivitet växer fram. Vi arbetar med er i grupp utifrån ett individperspektiv utifrån ert nuläge och gruppens syfte och målsättning.

Olikheter i en grupp har blivit tillgångar, energinivån är hög och man finner sätt för att hjälpa och inspirera varandra. Betydligt mer vanligt är att det inte alls blir på det viset. Ett antal personer är satta att jobba mot ett gemensamt mål men förmår inte att dra nytta av olikheterna som finns inom gruppen. Man förmår inte att dela syn på hur samarbete bör ske eller att inspirera och hjälpa varandra framåt, istället uppstår energiläckage och många gånger rejäla konflikter vilket märkbart påverkar produktiviteten och de uppgifter gruppen är satt att hantera.

Effekterna kan bli ödesdigra för såväl organisation som för privatpersonerna i teamet. Det finns goda skäl att inte lämna utvecklingen av ett team åt slumpen, det finns goda skäl att tillämpa en mer målmedveten process för att förflytta ett team genom de fallgropar som är så vanligt förekommande men som kan pareras.

Effektiva team har vissa gemensamma nämnare och utvecklingen dit hän följer vanligtvis vissa mönster. Vetskapen om vilka faser att team utvecklas genom möjliggör också utvecklingen. Tillsammans med våra kunder vitaliserar vi team av olika former och ger ledare och teammedlemmar verktyg för att frigöra kraften som finns inneboende i teamet. Att utveckla effektiva högpresterande team är en process över tid och förutsätter ett längre samarbete.

Business & Leadership Coaching

Coaching kan ta olika former (t.ex., individ, grupp eller team coaching) och involvera olika mål t.ex. problemlösning, successionsplanering, ledarskap/ledarutveckling och skapa högpresterande team, men under det finns ett tydligt fokus om verksamhetsmål för både kunden och organisationen. Detta dubbla fokus är vad som skiljer Business coaching från andra typer av coaching. Wilson Utveckling hjälper kunden och dess organisation till att inse hur man skapar förståelse för och kunskap om personliga egenskaper och perspektiv som påverkar det affärsmässiga resultatet.

Föreläsningar och Kickoff

Skall ni förändra verksamheten, omorganisera, stärka målbild och färdriktning, eller är det dags för en dos inspiration och motivation? Wilson Utveckling erbjuder en fartfylld, inspirerande och motiverande kickoff för er organisation. Föreläsningarna blandas med kreativa workshops där ledare och medarbetare gemensamt sätter en god företagskultur som leder er mot nya höjder!

Vi anpassar innehåll efter era önskemål.

 

Våra verktyg

De verktyg och instrument Wilson Utveckling valt att arbeta med är väl beprövade och förankrade i forskning. De finns på flertalet språk och har gång efter annan påvisat fantastiska resultat.

Vi gissar inte, vi vet!

Förändringens Fyra Rum®

Fyrarummaren är en teori om förändring – om vad som sker med människor och organisationer i förändring – samt ett antal analysinstrument och verktyg knutna till teorin.

Instrument och verktyg används på alla nivåer i en organisation. De kan användas individuellt, i projektgrupper och arbetsgrupper, i ledningsgrupper eller inom hela verksamheten. Genom att använda dem identifieras problemområden och möjliga nya utvecklingsvägar samtidigt som det skapas ett gemensamt språk inom gruppen.

Verktygen kan t.ex. användas vid utvecklings- och förändringsarbete, vid utveckling av team- och arbetsgrupper, vid konflikthantering, vid chefsutveckling eller för att göra en klimatundersökning inom företaget. Programmen sträcker sig från en föreläsning till årslånga uppdrag med balans i motivation och nöjdhet som resultat.

För ytterligare introduktion, klicka här
För information kring organisationsbarometern, klicka här
För referensbeskrivning från IKEA, klicka här Volvo, klicka här

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap innebär att du anpassar dina beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens.

Olika människor behöver olika ledarskap beroende på sina kompetenser och engagemang i arbetsuppgifterna. Genom att bli medveten kan en ledare agera mer flexibelt och variera bemötandet av sina medarbetare på ett bättre sätt.

Resultatet av situationsanpassat ledarskap är en smidigare dialog, bättre arbetsresultat och nöjdare medarbetare. Det innebär i förlängningen bättre förutsättningar för att utveckla medarbetare, minska personalomsättningen och öka arbetsgivarens attraktion.

JTI® Jung Type Indicator

Olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man skall arbeta tillsammans och allas resurser skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. Decision Dynamics JTI® är ett verktyg som beskriver sådana grundläggande skillnader. Det fokuserar på hur människors olikheter kan upplevas och utnyttjas på ett konstruktivt sätt, både individuellt och i grupper. Verktyget kan också visa vilka uppgifter en ledare eller medarbetare föredrar att arbeta med, vilket stöd man behöver från andra, vilka förväntningar man har till den egna och andras prestationer samt hur man belönar och uppmuntrar andra.

I samspelet mellan ledare och medarbetare, eller medarbetare emellan, är Decision Dynamics JTI® ett utmärkt verktyg för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, utveckla tolerans samt lära sig att förstå och respektera varandras arbetsstil. Typbeskrivningar hjälper oss att förstå hur skillnader som tidigare verkade irriterande eller besvärliga istället kan utnyttjas konstruktivt och utgöra en grund till ett starkare samarbete.

Wilson Utveckling är certifierad användare på JTI® som bygger på och innefattar allt som gjort MBTI®, Myers Briggs Type Indicator, så framgångsrik. Skillnaden är att JTI är online, snabbare och mer användarvänlig.